နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကရင်နီတပ်များက စစ်ကောင်စီ၏ ဂျက်လေယာဉ်အား ဖျက်ချနိုင်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်း။

7 months ago

နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကရင်နီတပ်များက စစ်ကောင်စီ၏ ဂျက်လေယာဉ်အား ဖျက်ချနိုင်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်း။